Visit HelsingørSmilingDanmark

VisitNordsjælland

Dato: 22/10/2010
cruise ship Harbour Elsinore / Helsingør Denmark

VisitNordsjælland Var et samarbejde mellem fem Nordsjællandske kommuner, Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg-Humlebæk og Helsingør Kommune.

Samarbejdet er nu opløst, Helsingør kommune er udtrådt og smilingnordsjælland.dk repræsenterer nu alene Den-Danske-Riviera

Kontakt VisitNordsjælland

Initiativet til VisitNordsjaelland samarbejdet blev taget af Helsingør i 2009, og kontorer blev henlagt til Mørdrupvej 15 sammen med Kommunens Tekniske afdeling.

Formålet var/er at udarbejde en Turismestrategi - og handleplan der skal sætte rammerne for et bredt turismesamarbejde, hvor samarbejde og sammenhæng i indsatsen skal løfte turismen i Nordsjælland. Dermed får kommunerne maksimal glæde af investeringerne, og Helsingør i Kulturhavnen, VisitNordsjælland, Vækst & Viden og de mange andre investeringer, som direkte og indirekte udvikler turismen og Helsingør Kommunes varemærker. Formålet med turismestrategien er således at realisere den del af visionen for Helsingør Kommune, som handler om at tiltrække flere besøgende, og omsætte Erhvervs - og Vækstpolitikken til mere konkrete prioriteringer og handlinger på turismeområdet.

En lidt "fortumlet" start Ideen VisitNordsjælland udspringer oprindeligt fra Vækst & Viden som blev stiftet til samme formål i 2008, men Vækst & Viden magtede ikke opgaven og efter at være et beskæftigelsesprojekt uden resultater og ej heller til gavn for turismeudviklingen, blev Vækst & Viden opløst ved lekvidering i 2012, og de fleste medarbejdere blev overflyttet til VisitNordsjælland, som i dag har 11 fuldtidsansatte i Espergærde og en række afdelingsansvarlige, eller en samlet stab på ca. 20 fuldtidsansatte der kun har til opgave at udvikle turismeindustrien i Nordsjælland. - De 3 - 4 medarbejdere der ikke blev overflyttet til VisitNordsjaelland, blev tilbage som bænkevarmere og kaldte sig Business Event Elsinore, som efter at være "Bænkevarmere" i 3 år,? - nu også er opløst?

Første strategimøde Blev afholdt, og en strategiplan blev vedtaget i November 2012, i mellemtiden er direktøren udskiftet og der ses kun ringe aktivitet i VisitNordsjælland til dato.

Turisme har en stor betydning for Helsingør Kommune. 2100 jobs, knap 10 % af kommunens job, er afledt af turisme og den turistmæssige omsætning i kommunen er på 1,351 milliard kr., den tredje største i regionen efter København og Bornholm.

Der investeres i alt 1,2 milliard i Kulturværftet og Kulturhavnen. Kombineret med Helsingør Kommunes mange attraktioner og oplevelser er der store muligheder for at sætte et tydeligt aftryk på det kulturelle og turistmæssige danmarkskort og verdenskort.

Det kræver, at der er sammenhæng i indsatserne, at alle går i den samme retning og at rolle - og arbejdsfordelingen er klar. Det skal VisitNordsjælland være tovholder for, men det sees ikke rigtigt at fungere.

Turismens afledte effekter Udover de økonomiske effekter en øget turisme har i forhold til øget omsætning i turisterhvervene og øget beskæftigelse vil der også være effekter, som har mere indirekte betydning for Helsingør Kommune som et attraktivt sted at bo og leve.

Et højere aktivitetsniveau i kulturellivet og en højere kvalitet i den fysiske infrastruktur vil komme borgerne i Helsingør Kommune til gode og vil øge kommunens attraktion som bosætningssted. Den dynamik, som skabes ved et højt antal af besøgende både fra ind - og udland, er med til at gøre Helsingør Kommune til et attraktivt sted at bo.

Historisk har denne dynamik været en del af Helsingørs identitet, og mange besøgende har gennem de seneste mange århundreder medvirket til at skabe det kosmopolitiske præg, som særligt Helsingør har, og som er et godt afsæt for en styrket turismeindsats.

Fakta om turismens betydning:
1.  -  100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare og byggesektoren, detail handlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter).
2.  - Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv.
3. -  Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv.
4. -  Turisterhvervet sikrer fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing.
5. -   Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug.
6. -  Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter).
7. -  For hver 1.000.000 kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit 750.000, - kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk.
8. -  For hver 1.000.000, - kr. i turismeomsætning kommer der 260.000, - kr. ind i samlet offentligt provenu.
Kilde: Wonderful Copenhagen på basis af VisitDenmarks turismeøkonomiske opgørelse fra 2009 ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006”. Beskæftigelsestallene stammer fra Copenhagen Economics rapport fra 2010 ”Problemet i dansk turisme”.

Den internationale dimension - For at sikre at der sker en relevant markedsføring i forhold til henholdsvis det lokale, regionale, nationale og internationale niveau, er det vigtigt, at der er fokus på hvilke oplevelser og historier, som har hvilken målgruppe.

Som de kendteste internationale varemærker i Helsingør har vi ubetinget Kronborg og Hamlet (Hamlets Castle Elsinore).

 I den videre udvikling af Kulturhavnen bør der derfor været et særligt fokus på at udvikle den internationale profil på disse Attraktioner.

Sundtold og skibsfart rummer ligeledes internationale historier repræsenteret gennem M/S Museet for Søfart, Helsingør bykerne og BymuseetSundtoldsmarkedet Helsingør så sit lys i 2013 og støttes i dette ærinde.

Kulturværftet har ligeledes i kraft af sin placering i Kulturhavnen og i kraft af en udstrakt grad af modernitet en international dimension, som der er et stort potentiale i at udvikle.

H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR
H. C. Andersen

Internationalt er Danmark kendt som "Eventyrland" , ikke bare fra Shakespear(Hamlet), men også fra H. C. Andersens mange eventyrer, godt hjulpet af Wald Disneys tegnefilm der bygger på den verdensberømte poet´s fortællinger. Den reklame bør Helsingør udnytte og bygge videre ved promovering af byen hvor H. C. Andersens havde sin opvækst og skolegang.

VisitNordsjælland
I samarbejde med SmilingDanmark.dk

H. C. Andersen skrev ved sin ankomst – og før hans besøg udviklede sig til et traume, gav han følgende malende beskrivelse af datidens Helsingør: “Betragtet ude fra vejen lovede Helsingør mig ikke meget, men nu jeg er inde i den, synes den mig et lille København... Hvilken færdsel! Hvor livligt på skibsbroen, hér taler nogle tykke hollændere deres hule sprog, dér hører jeg det harmoniske italienske, længere henne læsser de stenkul af en engelsk brig, så jeg tror, at jeg kan lugte London. Sundet er besået med skibe, der som strandmåger svæver forbi kysterne.”

H. C. Andersens skolegang i Helsingør var en dramatisk tid i den berømte forfatter´s liv. (som fortælles for lidt) - H. C. Andersen er en af verdens største "Branding" ikoner og Helsingør bør gennemsøge alle historiske arkiver for at sammensætte "en god historie" der formentlig vil have samme brading værdi, som Hamlet, og kan sidestilles med Walt Disney, idet H. C. Andersen er poeten bag de fleste Disney eventyr og figurer.

Det vurderes at turismetilgangen til Helsingør og omegn kan fordobles, hvilket betyder en anseelig forøgelse af kommunens økkonomi og skatteudskrivningsgrundlag jfr. afledte effekter og turismens betydning som nævnt i tabellen ovenfor.

VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A. er registreret i 2009 med CVR: 32499171 og er nu opløst.
Efter Helsingør er udtrådt som partner pr. 01. 01. 2021 eksisterer foreningssamarbejdet VISITNORDSJÆLLAND ikke længere.

Har du nogen kommentarer ændringer eller klage til denne side, -Kontakt redaktionen